นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Policy)

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) และตระหนักดีถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านเปิดเผยให้แก่บริษัท บริษัทจึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) เพื่อแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติของบริษัทต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการจากบริษัท โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้